Modlitba za mír a usmíření mezi národy

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: http://kbs.sk, Vydáno dne: 15. 08. 2014

modlitba, Nemo, CC0 1.0, http://pixabay.com/ Přinášíme schválený liturgický text Modlitby za mír mezi národy.

Bratislava 13. 8. (TK KBS) Biskupové Slovenska vyzývají během zvláštního týdne připojit se k modlitbě za mír a usmíření mezi národy, které aktuálně trpí rostoucím násilím. Biskupové připomínají, že se jich speciálně dotýká "pronásledování křesťanů, kteří jsou vystaveni násilí, zabíjení a jsou nuceni opouštět své domovy". Obracejí se proto na věřící, aby se spolu s nimi přidali k modlitbám od 15. do 22. srpna 2014.

Výzva Konference biskupů Slovenska
k modlitbě za mír a usmíření


V posledních týdnech jsme svědky narůstajícího násilí ve více zemích světa, zejména na Ukrajině, v Iráku a ve Svaté zemi. Zvláště se nás dotýká pronásledování křesťanů, kteří jsou vystaveni násilí, zabíjení a jsou nuceni opouštět své domovy. Z těchto důvodů se obracíme s naléhavou žádostí na všechny věřící, a lidi dobré vůle, abychom se modlili za mír ve světě a usmíření mezi národy.

Z těchto důvodů vyhlašujeme zvláštní týden modliteb za mír a usmíření ve dnech 15. - 22. srpna 2014. Zveme farnosti, komunity i jednotlivce ke společné modlitbě za mír ve světě.

Se stejnou naléhavostí se obracíme na ústavní představitele Slovenské republiky, aby nepolevili v úsilí ze všech sil napomáhat mírovému řešení vážných konfliktů ve světě a aby aktivně bránili základní lidská práva zvlášť v případě křesťanů v Iráku, kteří čelí genocidě.

Prosme milosrdného Boha, aby na přímluvu naší patronky, Sedmibolestné Panny Marie, Královny míru, daroval světu smíření a pokoj.

V Bratislavě 13. srpna 2014

Konference biskupů Slovenska

(http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20140813020)

http://ave.kbs.sk/


Modllitba za mír a usmíření mezi národy


Všemohoucí Bože, nazýváme tě naším Otcem, protože věříme, že se skláníš k nám jako ke svým dětem.

Víme, že toužíš po tom, abychom na zemi žili v pokoji a ve tvé lásce a posíláš nám Ducha svatého,
aby nám dával sílu překonávat hřích a vytvářet jednotu.

Ty jsi dárcem pooje, proto nás laskavě vyslechni, když tě úpěnlivě prosíme o mír a pokoj ve světě:

aby všichni lidé pochopili,
že nikdo nemá právo dosahovat své zájmy násilím a nenávistí,
aby kvůli sobectví několika nemuseli mnozí utíkat z vlastního domova,
aby zodpovědní bránili svobodu a důstojnost všech lidí,
aby nikdo netrpěl pro svou víru a národnost,
aby navždy zmlkly zbraně, které způsobují vyhasínání nevinných lidských životů.

Prosíme tě, Otče, za Svatou zemi, Irák, Sýrii, Ukrajinu a všechny země, ve kterých člověk bojuje proti člověku, bratr proti bratru:

ať odpuštění zvítězí nad nenávistí a pomstou,
pokoj a mír nad každým konfliktem,
ochrana lidského života nad ekonomikou a vidinou bohatství.

Ať tvůj Duch přemůže tvrdost lidských srdcí.

O to tě prosíme na přímluvu Sedmibolestné Panny Marie, Královny míru, skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který nám otevřel cestu do království věčného pokoje.
Amen.


----@@@----

Modllitba za mier a zmierenie medzi národmi


Všemohúci Bože,
voláme ťa naším Otcom, pretože veríme, že sa skláňaš k nám ako k svojim deťom.

Vieme, že túžiš po tom, aby sme na zemi žili v pokoji a v tvojej láske a posielaš nám Ducha Svätého,
aby nám dával silu prekonávať hriech a vytvárať jednotu.

Ty si darcom pokoja, preto nás láskavo vypočuj, keď ťa úpenlivo prosíme o mier a pokoj vo svete:

aby všetci ľudia pochopili,
že nik nemá právo dosahovať svoje záujmy násilím a nenávisťou,
aby kvôli sebectvu niekoľkých nemuseli mnohí utekať z vlastného domova,
aby zodpovední bránili slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí,
aby nikto netrpel pre svoju vieru a národnosť,
aby navždy zmĺkli zbrane, ktoré spôsobujú vyhasínanie nevinných ľudských životov.

Prosíme ťa, Otče, za Svätú zem, Irak, Sýriu, Ukrajinu a všetky krajiny, v ktorých človek bojuje proti človeku, brat proti bratovi:

nech odpustenie zvíťazí nad nenávisťou a pomstou,
pokoj a mier nad každým konfliktom,
ochrana ľudského života nad ekonomikou a vidinou bohatstva.

Nech tvoj Duch premôže tvrdosť ľudských sŕdc.
O to ťa prosíme na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej pokoja, skrze tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána,
ktorý nám otvoril cestu do kráľovstva večného pokoja.
Amen.

Imprimatur: Mons. Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis Bratislavae, die 13 Augusti 2014, Prot. N. 3528/2014

Modlitba, Nemo, CC0 1.0, http://pixabay.com

Převzato z http://kbs.sk/, článek naleznete zde.