Modlitba k Božímu milosrdenství pro rodiny

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.modlitba.sk, Vydáno dne: 24. 04. 2018

Rodina nabízející milosrdnou lásku je v podstatě taková, která má "dohodu milosrdenství" s Ježíšem. Jinými slovy, žádají Ježíše, aby na ně vyléval "odmítané" milosrdenství, které jiné rodiny odmítají, a tak se ho snaží přijmout a sdílet s ostatními. V současnosti, kdy je rodina tak napadána a bohužel hodně rodin odmítá Boží milosrdenství, je Ježíšovo Srdce obzvlášť zraněné. Rodina obětující se milosrdné lásce má poskytnout Ježíši útěchu rodiny, která se rozhodne přijmout odmítanou milostivou lásku od Něho.

To neznamená, že rodina musí být dokonalá. Ve skutečnosti, čím více jsou členové rodiny nedokonalí, tím více Ježíš touží, aby na ně vyléval své milosrdenství. Musí být jednoduše otevření přijetí a sdílení jeho milosrdné lásky. Nabízíme toto rozjímání a modlitby pro požehnání rodiny nabízející milosrdnou lásku počínaje Ježíšovými slovy sv. Faustyně:

Z deníčku;

Pán Ježíš řekl sestře Faustyně: Pálí mě plameny milosrdenství, toužím je vylévat na lidské duše. Ó, jakou bolest mi způsobují, když je nechtějí přijmout. (D1074)
Alespoň ty přicházej ke mně co nejčastěji a přijmi ty milosti, které ony nechtějí přijmout. Tím potěšíš mé srdce. Ó, jak je velká lhostejnost duší vůči toliké dobrotě, vůči tolika důkazům lásky. Mé srdce je nasycováno samou nevděčností. Duše, žijící ve světě, na mě zapomínají; na všechno mají čas, jen ne na to, aby přišly ke mně pro milosti. (D367)
Má dcero, ber milosti, kterými lidé pohrdají, ber, kolik můžeš unést. (D454)
Toužím se dávat duším a naplňovat je svou láskou, ale málo je duší, které by chtěly přijmout všechny milosti, které jim moje láska předurčila. Moje milost se neztrácí. Když ji duše, pro kterou je určena, nepřijme, dostává ji jiná duše. (D1017)

Modlitba pro rodiny


Pane Ježíši, Ty chceš vylévat své milosti na všechny duše. O co víc ji toužíš vylévat na celé rodiny, zejména v době, kdy tě jich tolik odmítá. Proto se my rodina ________jméno rodiny______ nabízíme tvé milosrdné lásce a prosíme o milosti a milosrdenství pro jiné rodiny, které ho odmítají. Prosím o ně, abychom potěšili tvé srdce a proto, že potřebujeme tvé milosrdenství. Naplň nás svou milostí, Pane. Odpusť nám naše hříchy a dej nám milost, abychom si byli milosrdní navzájem ve skutcích, slovech a modlitbách. Ať paprsky milosrdenství, které vycházejí z tvého Srdce, působí v našem domě a v našich srdcích. Prosíme, udělej z našeho domu místo, kde všichni najdou pokoj v Tvém milosrdenství. Požehnej nás svým milosrdenstvím, když opouštíme náš domov a přijmi nás s požehnáním, když se do něj vrátíme. Požehnej milosrdenstvím všechny, se kterými se setkáme a vlej ho do našich srdcí. Zvláště požehnej ty, kteří navštíví náš dům, aby v něm zažili tvé milosrdenství.

Maria, Matko milosrdenství, pomáhej nám věrně žít naše povolání v milosrdné Boží lásce. Předáváme se Tvému Neposkvrněnému srdci. Pomoz nám přijmout milosti Božího Syna s tou otevřeností srdce, kterou jsi prokázala při zvěstování. Pomoz nám být vděčnými za Boží milosrdenství s takovou radostí, kterou jsi prožívala při návštěvě Alžběty. Pomoz nám důvěřovat Božímu milosrdenství zejména v době temnoty s neochvějnou, pevnou vírou, jakou jsi projevila na Kalvárii. Panno Maria, ochraň nás a zachovej naši rodinu v lásce, abychom se jednoho dne mohli radovat s tebou a všemi svatými ve společenství věčné rodiny Lásky, Otce, Syna a Ducha Svatého. Amen.


Sv. Panno Maria, oroduj za nás.

Sv. Josefe, oroduj za nás.

Sv. Faustyno, oroduj za nás.

Sv. Terezie, oroduj za nás.


Medžugorje


Doporučujeme rodinám modlit se tuto modlitbu zejména ve dnech jejich oblíbených mariánských svátků, na svátek svatého Josefa (19. března) nebo na jeden ze "svátků milosrdenství", jakými jsou např. svátek svaté Terezie z Lisieux (1. říjen) nebo sv. sestry Faustiny (5. října), zvláště na neděli Božího milosrdenství (druhá neděle Velikonoc) nebo neděle Nejsvětější Trojice, což je den, kdy Svatá Terezie z Lisieux poprvé přinesla svou oběť milosrdné lásce. Povzbuzujeme rodiny, aby ve svém příbytku umístili obraz Božího milosrdenství, pokud jej ještě v nemají, a prosili Pána Ježíše, aby byl v rodině neustále přítomen.

Modlitba odevzdání rodiny
Božímu milosrdenství


Pane Ježíši, řekl jsi sestře Faustyně: Dávám lidem nádobu, se kterou mají přicházet k prameni milosrdenství pro milosti. Tou nádobou je tento obraz s nápisem: "Ježíši, důvěřuji ti. (D327)

Přes tento obraz budu udělovat duším mnoho milostí, proto ať má k němu přístup každá duše. (D570)

Pane Ježíši, skrze tento obraz tvého milosrdenství, dej nám, prosíme, své milosti. Kdykoliv se na něj podíváme, pomoz nám rozpomenout se na tvou lásku a milosrdenství a naplň naše srdce neochvějnou důvěrou. Tak jako je tvé milosrdenství zobrazené na tomto obraze a vychází z tvého probodeného Srdce, obklop náš dům paprsky svého milosrdenství. Ať je krev a voda, která vytéká z tvého srdce, vždy při nás! Ježíši, důvěřujeme v tebe ..


Doporučuji ukončit tuto modlitbu tím, že se pomodlíme Korunku Božího milosrdenství. Také by bylo dobré pozvat kněze, aby požehnal Váš domov a Váš obraz Božího milosrdenství.

Převzato z http://modlitba.sk/, článek ze 6. 4. 2018 naleznete zde.

Samopše 2011