Zajímavé...

Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C)

geralt, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com Evangelijní úryvek Šesté velikonoční neděle (Jan 14, 23 - 29) nabízí další část z Ježíšovy rozlučkové řeči ve Večeřadle. Ústředním tématem je dar Utěšitele, Ducha Svatého.

Výběr evangelijního úryvku je pochopitelný, protože za 2 týdny (9. června) budeme slavit slavnost Seslání Ducha Svatého. Jeho příchod není náhodný, ale předpovězený Božím Synem ještě před jeho umučením.

Učitel odpovídá

Nedělní úryvek je součástí Ježíšových slov v jeruzalémském Večeřadle, které řekl apoštolům při Poslední večeři. Boží Syn slibuje svým následovníkům, že po jeho odchodu jim Otec jeho jménem pošle Ducha Svatého. Výrazu "v mém jménu" porozumíme, když si přečteme celkový kontext. Na začátku 14. kapitoly Pán Ježíš říká, že je "cesta", proto "nikdo nepřijde k Otci než skrze mne." (Jan 14, 6) Na námitku Filipa, aby jim ukázal Otce, Kristus odpovídá: "Kdo vidí mne, vidí otce." (Jan 14, 9) Z toho důvodu o osobě Ducha Svatého Katolická církev vyznává, že "vychází z otce i Syna ..."

Náš úryvek je v Janově evangeliu odpovědí, kterou dává Ježíš jednomu ze svých apoštolů: "Juda, ne ten Iškariotský, se ho zeptal: "Pane, jak to, že sebe chceš zjevit nám, a světu ne?" (Jan 14, 22 ) Už samotný dialog Božího Syna se svými apoštoly je velmi inspirativní. Ježíš je trpělivý a moudrý Učitel, kterému apoštolové kladou otázky. On jim odpovídá a vysvětluje. Takto by měly vypadat naše křesťanské rodiny, kde u stolu diskutují rodiče a děti o duchovních věcech, o Božím slově, o nauce Církve, kde se děti ptají a rodiče trpělivě a moudře vysvětlují. Rodina je prvním místem katecheze, je prvním společenstvím Církve. Hned druhým místem katecheze jsou naše farnosti. Jak důležité je v nich vytvářet prostor pro prohloubení poznání pravd víry, na hlubší poznávání Písma svatého, nauky Církve, kde se věřící upřímně a se zájmem ptají a duchovní otcové odpovídají, vysvětlují a učí. Večeřadlo je vzorem rodinné a farní katecheze.

"Druhý Ježíš"

Řecké slovo "Parákletos", které český překlad Písma uvádí jako "Utěšitel", se skládá ze dvou částí: "pára" - "vedle, podél" a "Kale" - "volat". Výraz se vyskytuje v Novém zákoně pětkrát. Čtyřikrát v Evangeliu podle Jana a jednou v Prvním Janově listě 2, 1. V právním prostředí má význam "advokát" nebo "obhájce" při soudním procesu. Šlo o osobu, která jedná jménem stránky a zastupuje ji, resp. radí jí při soudním procesu. Zdá se, že tento význam je nejbližší pro porozumění našeho textu. Pán Ježíš slibuje, že po svém odchodu pošle společenství věřících svého "advokáta, zástupce", který jim bude radit, obhajovat a jistým způsobem zastupovat samotného Krista. Proto se někdy v duchovní literatuře používá pro Ducha Svatého označení "druhý Ježíš". Tento význam podporují i ​​dvě slovesa, které se zmiňují v evangelním úryvku a charakterizují úlohu Parákleta: "didasko" - "učit" a "hypomímnesko" - "připomenout." Svatý Jan Pavel II. ve své encyklice "Dominum et vivificantem" tuto roli Ducha Svatého vysvětluje i tak, že "bude pomáhat pochopit správný smysl obsahu Kristova poselství a zajistí mu kontiinuitu a totožnost uprostřed měnících se podmínek a okolností." (4. bod) Jsou to důležitá slova. V dnešní době při šíření různých názorů přijmout správný smysl Kristova evangelia a věrně jej žít ve společnosti je dílem Ducha Svatého v nás. Neustále se otvírejme působení tohoto Božího Advokáta a Obhájce.

Ukončení viditelné pozemské přítomnosti Ježíše Krista není jeho "pohřbem," na kterém ho oplakáváme a potřebujeme, aby nás někdo potěšil. Avšak ani roli Ducha Svatého nelze chápat tak, že "nahradil" Ježíše Krista, který přece přislíbil, že zůstává s námi až do konce světa. Působením Parákleta se umocňuje a neustále aktualizuje Ježíšova přítomnost. Z toho důvodu v tzv. nicejsko-konstantinopolském vyznání se Duch Svatý nazývá "Dárce života" (Oživovatel).

Pokoj, ale jiný

Po svém zmrtvýchvstání Pán Ježíš při setkání se svými apoštoly používá pozdrav "Pokoj vám" (srov. Jan 20, 19. 21. 26). V případě našeho úryvku však Kristus hovoří o tom, že "zanechává" a "dává" pokoj. Nejde tedy o pozdrav, ale tato slova je třeba spojit s osobou Ducha Svatého, o kterém právě mluvil. Duch Svatý není jen ten, který přináší pokoj, ale On je Pokojem, který Kristus zanechává jako dar svým učedníkům.

Pán Ježíš zdůrazňuje, že jeho pokoj je odlišný, než pokoj, který dává tento svět. Uvažujme, v čem je rozdíl. Jaký pokoj nabízí tento svět? Proč se Ježíš od něj distancuje? A co my?  


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 24. 5. 2019 naleznete zdePublic Domain, en.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
P. František Trstenský: Ježíš není přízrak, ale Boží Syn (08.08.2020)
P. Ján Krupa: 6. srpen - svátek / Čemu posloužilo Pánovo proměnění? (06.08.2020)
P. František Trstenský: Nabídněme to, co máme a dokážeme (01.08.2020)
P. František Trstenský: Kristovo evangelium je vzácnou perlou. Nebo ne? (25.07.2020)
P. František Trstenský: Nepodlehněme čistkám (18.07.2020)
P. František Trstenský: Čtyři typy našeho přístupu k Pánovu slovu (12.07.2020)
P. František Trstenský: Být srozumitelný autentičností víry (05.07.2020)
P. František Trstenský: Radostný příchod Pánovy Archy (02.07.2020)
P. František Trstenský: Bůh zjevuje Petrovi tajemství Syna (29.06.2020)
P. František Trstenský: Nést svůj kříž s Kristem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Jan Křtitel - Boží muž s prorockým duchem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Vyznávat Krista před tímto světem (20.06.2020)
P. František Trstenský: Tichý Král s otevřeným srdcem (18.06.2020)
P. František Trstenský: Když žeň je veliká (13.06.2020)
P. František Trstenský: Hle, tajemství víry! (12.06.2020)
P. František Trstenský: Nejsvětější Trojice, jeden Bůh (06.06.2020)
P. František Trstenský: Kristus, kněz navěky (04.06.2020)
P. František Trstenský: Duch Svatý - Boží Dech života (30.05.2020)
P. František Trstenský: Nehašteřme se, ale budujme jednotu (25.05.2020)
P. František Trstenský: Pán vystoupil do nebe - doba přípravy skončila (25.05.2020)
P. František Trstenský: Když se samotný Bůh modlí za nás (23.05.2020)
P. František Trstenský: Očekáváme jiného Přímluvce (16.05.2020)
P. František Trstenský: Víra se nerodí v laboratorních podmínkách (09.05.2020)
P. František Trstenský: Vonět po ovcích (01.05.2020)
P. František Trstenský: A o čem se bavíme my? (24.04.2020)
P. František Trstenský: Staň se dvojčetem apoštola Tomáše (18.04.2020)
P. František Trstenský: Velikonoční nedělí vstupujeme do týdne bílých šatů (11.04.2020)
"Otče, nadešla hodina: Oslav svého Syna!" (09.04.2020)
P. František Trstenský: S jakými osobami před 2000 lety bychom se ocitli my? (04.04.2020)
P. František Trstenský: Zkusme se na život dívat z Boží perspektivy (28.03.2020)
Oslavme neděli sourozeneckých vztahů (28.03.2020)
P. František Trstenský: Děkujme, že nám bylo umožněno narodit se (Slavnost Zvěstování Páně) (25.03.2020)
Kdo zhřešil? (21.03.2020)
Zvu k domácí bohoslužbě obnovení křestních slibů (21.03.2020)
Na místě, kde Ježíš mluvil se Samaritánkou (16.03.2020)
O 5 minut dříve než obvykle (07.03.2020)
Když se ďábel pasuje za odborníka na teologii (29.02.2020)
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (10.01.2020)
Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (21.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (07.12.2019)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (29.11.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Obnovme své křestní závazky (Neděle Křtu Páně, cykl. C) (12.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Duch Svatý - Parakletos a Duch pravdy (Slavnost Seslání Ducha Svatéhoc cykl. B) (18.05.2018)
Obnovme svoje křestní závazky (Svátek Křtu Páně, cykl. B) (06.01.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 24. 05. 2019 | 1397 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (572 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (395 hl.)
 
Je to bláznovství (422 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (439 hl.)
 
Dost se o to zajímám (545 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (433 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (380 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3186
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace